اسفند ۱۴۰۲

مجمع عمومی عادی سال مالی منتهی به 30/09/1402 شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در روز چهارشنبه مورخ 02/12/1402 در محل شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر برگزار گردید. در این مجمع جناب آقای کارگر مطلق معاون محترم حقوقی و وصول مطالبات به نمایندگی از بانک...