دی ۱۴۰۲

  در این مراسم مدیر عامل محترم شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر جناب آقای میری در بیانات خود گزارشی از عملکرد یکساله شرکت و اهداف سال آتی را برای مدعوین تشریح نموده و در پایان سخنان از عملکرد تیمی کارکنان که باعث موفقیت و رسیدن به اهداف تعیین شده وصول؛ قبل از موعد تقدیر و تشکر نمود.

بازدید مدیر عامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان مازندران و دیدار با مدیران محترم آن استان در تاریخ 20 آذر ماه سال 1402 انجام پذیرفت.