مجمع عمومی عادی سال مالی 1399 برگزار گردید

مجمع عمومی عادی سال مالی 1399 برگزار گردید

صورتهای مالی منتهی به 30-09-1399 شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر مورد تصویب سهامدران قرار گرفت.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید