دفتر نمایندگی خراسان رضوی

دفتر نمایندگی خراسان رضوی

بازدید از دفتر نمایندگی استان خراسان رضوی توسط مدیرعامل شرکت جناب آقای امین جعفری، مدیر امور مالی اداری جناب آقای قربانی و جناب آقای درویشعلی نماینده بانک صادرات ایران.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید