جلسه پیگیری وصول مطالبات

جلسه پیگیری وصول مطالبات

جلسه پیگیری وصول مطالبات
حضور سرکار خانم سپاسی مدیر امور حقوقی و وصلول مطالبات دراستان هرمزگان.
و تاکید ایشان به ارجاع ۵۰ درصد پروندهای مشکوک به شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر.

1399-10-17

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید