بازدید مدیر عامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان مازندران و دیدار با مدیران محترم آن استان

بازدید مدیر عامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان مازندران و دیدار با مدیران محترم آن استان

بازدید مدیر عامل و معاون پیگیری وصول مطالبات شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از دفتر نمایندگی استان مازندران و دیدار با مدیران محترم آن استان در تاریخ 20 آذر ماه سال 1402 انجام پذیرفت.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید