دیدار مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم به همراه مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از استان خوزستان و افتتاح نمایندگی این استان در اهواز

دیدار مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم به همراه مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از استان خوزستان و افتتاح نمایندگی این استان در اهواز

دیدار مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم به همراه مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر از استان خوزستان و افتتاح نمایندگی این استان در اهواز
پیرو اهداف و سیاست های بانک صادرات ایران در خصوص توسعه شعب و نمایندگی های شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر, مدیر محترم عامل و هیأت مدیره محترم به همراه مدیر محترم منابع انسانی و پشتیبانی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر در جلسه روز دوشنبه مورخ 1403/3/7 با جناب آقای عطاردی مدیر محترم شعب استان خوزستان و اعضای حقوقی استان در اهواز دیدار و این نمایندگی را افتتاح کردند.
بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید