بازدید مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

بازدید مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت تدبیر و اندیشه مطالبات سپهر

مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران و هیئت همراه از محل جدید شرکت واقع در خیابان جمهوری و همچنین جناب آقای میری مدیرعامل ارجمند شرکت از آخرین اقدامات انجام شده ارائه گزارش نمودند و از همکاری و مساعدت بخش های مرتبط بانک صادرات در این رابطه تشکر و قدردانی نمودند.

در ادامه جناب آقای دکتر ایمانی ارشادات و راهنمایی های خود در زمینه پیشبرد اهداف شرکت و بانک را در زمینه وصول مطالبات و حساسیت این موضوع اعلام نمودند.

بدون نظر

یک نظر درباره خبر بنویسید